ယခုု စိုက္ပ်ိဳးေရးနွင့္နည္းပညာဂ်ာနယ္၏ အင္တာနက္စာမ်က္နွာ အသစ္ကိုု စတင္ဖြင့္လွစ္နိုုင္ခဲ့သည့္အတြက္ အတိုုင္းမသိ ဝမ္းသာမိပါတယ္။ ယခုု စိုက္ပ်ိဳးေရးနွင့္နည္းပညာဂ်ာနယ္ စာမ်က္နွာမ်ားတြင္ ျမန္မာနိုုင္ငံအတြင္းမွ နည္းပညာမ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံျပင္ပရွိ နိုုင္ငံတကာတိုု ့မွ နည္းပညာမ်ားနွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနွင့္ နည္းပညာက႑စံုုတိုု ့မွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား တိက်စံုုလင္မွန္ကန္စြာ ေရးသားေဖၚျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးလိုုသည့္ စာဖတ္သူမိတ္ေဆြမ်ားနွင့္ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးလိုုသည့္ ပညာရွင္မ်ားအားလည္း ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုုလ်က္ရွိပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးနွင့္နည္းပညာဂ်ာနယ္သည္ ေခတ္သစ္နည္းပညာသတင္းမ်ားအား အာရံုုစိုုက္အေလးေပးကာ ေရးသားသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာနိုုင္ငံအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ လက္ရွိနွင့္ ေနာင္အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ မိမိတိုု ့တတ္နိုုင္သေလာက္ အက်ိဳးျပဳလုုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

“စာဖတ္သူ မိတ္ေဆြ၊ မိဘမ်ားအားလံုုး က်န္းမာ၊ခ်မ္းသာၾကပါေစ”

Advertisements