ျမန္မာနိုင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၊ ခရိုနီလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ နိုင္ငံေရးနွင့္စစ္အာဏာရွင္မ်ားမွ လယ္သမားတို ့၏ လယ္ယာေျမမ်ားအား အတင္းအဓၶမသိမ္းယူၾကရန္ မေတာ္မတရား၊ မေကာင္းႀကံစည္ၾကပံုမ်ားနွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး မိသားစုဘဝမ်ားမွ မည္သို ့ဆက္လက္ရပ္တည္အသက္ရွင္ခဲ့ၾကရသည္တို ့ကို Global Witness အဖြဲ ့အစည္းႀကီးမွ ယခုလို ေရးသားေဖၚထုတ္ခဲ့ပါသည္။

– ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

– ေရးသားပါဦးမည္။

This article originally appeared in English-version at: Global Witness
Photo Reference: IRRI

Advertisements