ျမန္မာ့လူဦးေရ၏ ၇၀% ေက်ာ္တို ့သည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳၾကၿပီး ၄င္းလုပ္ငန္းတို ့မွာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီပြားေရးကို ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ အဓိကေမာင္းနွင္ေနေသာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးယႏၱရားႀကီး ျဖစ္သည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကို ျမင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ လယ္ယာထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရ၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ စိမ္းလန္းစိုေျပေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစရန္ ေသခ်ာေစၿပီး ခိုင္ၿမဲမႈရွိေသာ အေျချပဳစီးပြားေရးက႑မ်ားအား ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေက်းလက္ၿမိဳ ့ရြာေဒသမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း၊ ဆင္းရဲမႈတို ့ကို ေလ်ာ့ခ်ေစျခင္း၊ အစားအစာနွင့္ အဟာရျပည့္ဝေစျခင္းတို ့အတြက္ အေျခခံက်သည့္ က႑တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးယႏၱရားႀကီး၏ အေရးႀကီးဆံုးက႑အေနျဖင့္ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈမ်ား ခိုင္မာေသာ လုပ္ငန္းလမ္းစဥ္မ်ားနွင့္ အစီအစဥ္မ်ားအား အထူးသျဖင့္ အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေပးထားၿပီ ျဖစ္သည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ အစားအစာျပည့္ဝဖူလံုျခင္းနွင့္ အဟာရျပည့္မွီမႈတို ့ရရွိေစရန္အတြက္ မိသားစု စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္နွင့္ အေသးစား လုပ္ငန္းရွင္ လယ္သမားမ်ားသည္ အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရမွ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ထို ့အျပင္ အစိုးရသည္  ေက်းလက္ေဒသမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္နိုင္ရန္ ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္းအားျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားနွင့္ ဝင္ေငြမ်ား တိုးျမင့္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ဘက္စံု၊ က႑စံုတို ့မွ ျပည္သူလူထုနွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေပါင္းစည္းထားေသာ မႈဝါဒလမ္းစဥ္မ်ားအတြက္လည္း အားေပးေထာက္ပံ့လ်က္ရွိသည္။

ဆက္လက္ေရးသားပါဦးမည္။

This article originally appeared in English-version at: FAO

Advertisements