ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အား ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးပင္မေထာက္တုိင္ႀကီး ၇ တိုင္ထဲမွ ၁ တိုင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားရွိၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာ စီးပြားေရးတိုးတက္ဖြံ ့ၿဖိဳးမႈ ရရွိရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့လုပ္ေဆာင္ထားသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန (MOAI – Ministry of Agriculture and Irrigation) သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆန္စပါးသုေတသနအဖြဲ ့အစည္း (IRRI – International Rice Research Institute) ထံမွ နည္းပညာေထာက္ပံ့မႈ အကူအညီမ်ားရယူ၍ ဆန္စပါး စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ျမင့္မားေရး၊ အစားအစာ ဖူလံုမႈရရွိေရးနွင့္ နိုင္ငံတကာသို ့ ႀကီးမားေသာကုန္သြယ္ထုတ္လုပ္ေရးပို ့ေဆာင္ေရးတို ့အတြက္ ျမန္မာ့ဆန္စပါး ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက႑ မဟာဗ်ဴဟာ (MRSDS – Myanmar Rice Sector Development Strategy) ကိုဖြဲ ့စည္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၄င္း MRSDS အဖြဲ ့သည္ လယ္ယာထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ဖြံ ့ၿဖိဳးေရး၊ လယ္သမားမ်ား၏ ဝင္ေငြျမင့္မားေရးနွင့္ ျမန္မာ့စပါးေစ်းကြက္ ကမာၻ ့အဆင့္မွီ ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္ေရးတို ့အတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ လယ္ယာထုတ္လုပ္နိုင္စြမ္း တိုးျမင့္လာသည္နွင့္အမွ် လယ္ယာဝင္ေငြ ျမင့္မားလာၿပီး ဆင္းရဲမႈမ်ားကို ေလ်ာ ့ခ်နိုင္ေစမည္ျဖစ္ကာ အစားအစာဖႈလံုမႈ ပိုမိုရရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ထို ့အျပင္ တိုးျမင့္လာေသာ လယ္ယာထုတ္လုပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ စားေသာက္ကုန္ စားရိတ္မ်ားအတြက္ သင့္တင့္လံုေလာက္ေသာပမာဏျဖင့္ ရရွိလာနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးတစ္ခြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစကာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ လယ္ယာနွင့္ လယ္ယာျပင္ပတို ့၌ လုပ္သားေကာင္းမ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာေစၿပီး စီးပြားေရးအင္အားသည္လည္း ေခတ္မွီစြာ အရွိန္ဟုန္ျဖင့္တိုးတက္လာမည္ ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ေရးသားပါဦးမည္။


This article originally appeared in English-version at: IRRI

Advertisements