ဆန္စပါးဗဟုသုတဘဏ္ (Rice Knowledge Bank) သည္ IRRI – International Rice Research Institute ၏ နိုင္ငံတကာစီမံကိန္းမ်ားမွ ေလ့လာေတြ ့ရွိခ်က္မ်ား၊ ပညာရပ္အရင္းအျမစ္မ်ားနွင့္ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားကို အေျခခံ၍ ဆန္စပါး ထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းပညာရပ္မ်ားနွင့္ အေကာင္းဆံုးေသာေလ့က်င့္မႈမ်ားကို စံုလင္စြာ ေဖၚျပထားသည္။

ယခုေလ့လာမည့္က႑သည္ ဆန္စပါး စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုး ေလ့လာျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၄င္းအား အပိုင္း (၃) ပိုင္းျဖင့္ ခြဲျခားထားသည္။ ထိုအပိုင္းတို ့မွာ –

(၁) Pre-Planting : ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း
(၂) Growth : စိုက္ပ်ိဳးျခင္း
(၃) Post-Production : ရိတ္သိမ္းထုတ္လုပ္ျခင္း … စသည္ျဖင့္ ေခၚဆိုနိုင္သည္။

ပထမဦးစြာ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အပိုင္း (၁) ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း ကို စတင္ေရးသားမည္ျဖစ္ၿပီး ထပ္မံ၍ အဆင့္ခြဲ (၄) ခုကို ဆက္လက္ ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအဆင့္ခြဲ (၄) ခုတို ့မွာ

(၁.၁) ဆန္စပါးအမ်ိဳးအစားမ်ား
(၁.၂) မ်ိဳးေစ့ အရည္အေသြး
(၁.၃) ရက္သတ္မွတ္ျခင္း နွင့္
(၁.၄) လယ္ကြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း … စသည္ျဖင့္ သတ္မွတ္နိုင္သည္။

5.JPG
(၁.၁) ဆန္စပါး အမ်ိဳးအစားမ်ား ေရြးျခယ္ျခင္း

စပါးထြက္နႈန္းျမင့္မားေကာင္းမြန္ၿပီး ေစ်းကြက္ေကာင္းရရွိနိုင္ေသာ ေဒသတြင္းစိုက္ပ်ိဳးလ််က္ရွိေသာ က်န္းမာမ်ိဳးေကာင္းသည့္ စပါးအမ်ိဳးအစားကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳသင့္သည္။ နိုင္ငံအလိုက္ စပါးေစ်းကြက္အမ်ိဳးမ်ိဳးအား ဤေနရာတြင္ ၾကည့္ရႈနိုင္သည္။ စပါးအမ်ိဳးအစားမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိေသာ နိုင္ငံမ်ားထဲမွ ၄င္းတို ့၏ စာရင္းမ်ားထဲတြင္ ရွာနိုင္သည္။

7.jpgအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆန္စပါးသုေတသနအဖြဲ ့အစည္း -IRRI မွ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းေလ့က်င့္မႈမ်ား၊ မ်ိဳးေစ့ေဖာက္ျခင္းမ်ား၊ သုေတသနျပဳ ေလ့လာျခင္းမ်ားအတြက္ မည္သည့္ ပုဂၢလိက (သို ့) အဖြဲ ့အစည္းမ်ားကိုမဆို လိုအပ္ေသာ မ်ိဳးေစ့ေတာင္းခံျခင္းမ်ားအတြက္ ေဖၚျပပါ မ်ိဳးေစ့ ပမာဏအနည္းငယ္တို ့အား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသည္။

 

 

 ေကာင္မြန္ေသာ ဆန္စပါးမ်ိဳးေစ့မ်ား၏ လကၡဏာရပ္မ်ား

ေကာင္မြန္ေသာ ဆန္စပါးမ်ိဳးေစ့မ်ား၏ လကၡဏာရပ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါ အရည္အခ်င္းမ်ား ရွိသင့္သည္။

  1. Good grain quality (especially cooking characteristics, color, shape, taste and aroma, and head rice recovery)
  2. High market price
  3. Optimum yield potential and stability over seasons
  4. Maximum tillering capacity for weed competition
  5. Resistance or tolerance to major diseases, insects, and other stresses (i.e. drought and flood) of the area
  6. The right growth duration (maturity length) to match the season
  7. Avoid varieties that need to be planted or harvested earlier or later than surrounding rice fields to minimize pest damage (e.g., birds during maturation), and growth problems during times of harmful environmental conditions (e.g., late-maturing varieties running out of water)
  8. Resistance to lodging under normal farmer management

ဆက္လက္ေရးသားပါဦးမည္။


This article originally appeared in English-version at: Rice Knowledge Bank

Advertisements