စပါးစိုက္ပ်ိဳးစက္အသံုးျပဳျခင္း ဆိုသည္မွာ စက္ပစၥည္းကိရိယာအသံုးျပဳ၍ ထြန္ယက္ထားသည့္ လယ္ေျမထဲသို ့စပါးမ်ိဳးေစ့ အပင္ေပါက္ေလးမ်ားအား ထည့္သြင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို ့စက္ပစၥည္းအသံုးျပဳ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း သည္ လူအားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းထက္ အခ်ိန္နွင့္လူအင္အားမ်ားစြာ အသံုးခ်မႈကို သိသိသာသာ ေလ်ာ ့ခ်နိုင္စြမ္းရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ (1–2 ha/person/day နွင့္ 0.07 ha/person/day) တို ့အျဖစ္ နႈိင္းယွဥ္ၾကည့္နိုင္သည္။

ထို ့အျပင္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးစက္ အသံုးျပဳျခင္း၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား မွာ – တစ္ေန ့တာအတြင္း လ်င္ျမန္စြာျဖင့္ အက်ိဳးရွိရွိ စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ျခင္း (1–2 hectare/day) ၊ လုပ္ငန္းခြင္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ဝန္မ်ားနွင့္ က်န္မားေရး ခ်ိဳ ့ယြင္းခ်က္မ်ားအား ေလ်ာ ့ခ်ေစနိုင္ျခင္း၊ တေျပးညီ ေနရာခ်စိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည့္အတြက္ မ်ိဳးပင္ထပ္ျခင္းမ်ား မရွိနိုင္ျခင္း၊ မ်ိဳးပင္မ်ား လ်င္ျမန္စြာ ရွင္သန္နိုင္ျခင္း၊ စက္သြားထြန္ယက္မႈ အားေကာင္းျခင္းနွင့္ တေျပးညီသီးပြင့္ျခင္း စသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိနိုင္သည္။

rice-transplanter-2.JPG
Horizontal control mechanism

စက္ပစၥည္းအသံုးျပဳ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းလုပ္ေဆာင္မည္ဆိုလ်င္ ေအာက္ေဖၚျပပါ ကန္ ့သတ္ခ်က္မ်ား ကိုလည္း သတိျပဳလိုက္နာသင့္သည္။ ၄င္းတို ့မွာ – စပါးမ်ိဳးေစ့မ်ားအား သက္တမ္းနုနယ္စဥ္အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးရမည္ျဖစ္ၿပီး စက္ပစၥည္းအသံုးျပဳ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ ေရရွိေသာ ေျမေနရာတြင္သာ စိုက္ပ်ိဳးရန္အသင့္ေတာ္ဆံုး ျဖစ္သည္။ ထို ့အျပင္ စပါးပ်ိဳးကြင္းအား အထူးစီမံႀကီးၾကပ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး မစိုက္ပ်ိဳးမွီတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ လယ္ယာျပင္ဆင္မႈ၊ ေျမညွိျခင္းနွင့္ ေရရရွိေရး စနစ္တို ့လိုအပ္သည္။

စက္ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူေရႊေျပာင္းနိုင္ရန္နွင့္ ဝင္ထြက္နိုင္မည့္ လယ္ကြင္းမ်ားသည္လည္း လိုအပ္သည္။ အဓိကအခ်က္မွာ စပါးစိုက္ပ်ိဳးစက္မ်ား၏ ျမင့္မားေသာ ေစ်းနႈန္းမ်ားေၾကာင့္ သာမန္လယ္သမားမ်ား ဝယ္ယူအသံုးျပဳနိုင္ျခင္း မရွိၾကေပ။ သို ့ေသာ္အခ်ိဳ ့နိုင္ငံမ်ားတြင္ ၄င္းစက္ပစၥည္းမ်ားအား ငွားရမ္းအသံုးျပဳနိုင္သည္။ ေျမေနရာ ညီညာမႈမရွိေသာ လယ္ေျမမ်ားနွင့္ စနစ္တက်အသံုးမျပဳနိုင္မႈတို ့ေၾကာင့္ ျပသနာမ်ားရွိလာနိုင္ျခင္းနွင့္ စက္ပစၥည္းတပ္ဆင္ရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကာမႈလိုအပ္ျခင္း၊ စသည့္ကန္ ့သတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း စက္ပစၥည္းအသံုးျပဳ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း မလုပ္ေဆာင္မွီ အထူးသတိျပဳသင့္သည္။

ဆက္လက္ေရးသားပါဦးမည္။


This article originally appeared in English-version at: Rice Knowledge Bank.
Photo Reference: Kubota.

Advertisements