ယခု ေဆာင္းပါးတြင္ ပါဝင္သည့္ အညႊန္းကိုးကားခ်က္မ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဆန္စပါး သုေတသနအဖြဲ ့အစည္းႀကီး – IRRI မွ ထုတ္လုပ္ထားေသာ လက္ေတြ ့အသံုးခ် အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အခ်က္တစ္ခုတိုင္းစီသည္ သက္ဆိုင္ရာက႑အသီးသီးအတြက္ ရိုးရွင္းလြယ္ကူစြာ ေျဖရွင္းနိုင္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၄င္း အခ်က္အလက္မ်ားမွာ –

(၁) ေျမေနရာ / လယ္ကြက္အား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
(၂) စိုက္ပ်ိဳးျခင္း
(၃) ေရ စီမံခန္ ့ခြဲျခင္း
(၄) အဟာရေျမၾသစာ စီမံခန္ ့ခြဲျခင္း
(၅) ပိုးမႊားမ်ားနွင့္ ေရာဂါမ်ားအား စီမံခန္ ့ခြဲျခင္း
(၆) စပါးရိတ္သိမ္းထုတ္လုပ္မႈ စီမံခန္ ့ခြဲျခင္း
(၇) အျခားေသာ သီးနွံမ်ားအား စီမံခန္ ့ခြဲျခင္း
(၈) ေလ့က်င့္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း နွင့္
(၉) နည္းပညာလႊဲေျပာင္းရယူျခင္း နည္းလမ္းမ်ား – စသည္တို ့ျဖစ္ၾကၿပီး သက္ဆိုင္ရာက႑တစ္ခုျခင္းစီတြင္ ေခါင္းစဥ္အခြဲမ်ားျဖင့္ ထပ္မံ၍ ေရးသားေဖၚျပသြားမည္ျဖစ္သည္။

fact-sheets.JPG

ပထမဦးစြာ ေျမေနရာ / လယ္ကြက္အား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း တြင္ ေျမျပင္ညွိျခင္းနွင့္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးေရး စြမ္းအားမ်ားဟူ၍ ၂ ပိုင္း ပါရွိသည္။

ဆက္လက္ေရးသားပါဦးမည္။


This article originally appeared in English-version at: Rice Knowledge Bank.

Advertisements