ေဂဟစနစ္ (Ecosystem) ဆိုသည္မွာ အပင္နွင့္သတၱဝါမ်ားအပါအဝင္ သက္ရွိမ်ားအားလံုး ၄င္းတို ့၏ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အတူအကြ ရွင္သန္ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး အျပန္အလွန္ထိေတြ ့ဆက္ဆံမႈရွိသည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္နွင့္သဘာဝအရင္းအျမစ္ စီမံခန္ ့ခြဲမႈ – Environment and Natural Resource Management (ENRM) တြင္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား၊ လူသားမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ား၊ ရာသီဥတုနွင့္သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား၊ သက္ရွိမ်ားအားလံုးအတြက္ မရွိမျဖစ္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား စသည္တို ့ပါဝင္ၾကသည္။ ENRM ကို သက္ရွိမ်ိဳးကြဲမ်ားနွင့္ ေဂဟစနစ္တို ့အပါအဝင္ ၄င္းတို ့အၾကား ေျပာင္းလဲေနၾကသည့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္စဥ္ (Biodiversity) အျဖစ္ သတ္မွတ္နိုင္သည္။

– ဆက္လက္ေရးသားပါဦးမည္။

This article originally appeared in English-version at: iFAD
Photo Reference: ValuES

 

Advertisements