ပ်ိဳးေထာင္ရန္ ကနဦး လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္။

ပ်ိဳးေထာင္ရန္ ကနဦး လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္နွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားအား ေလ့လာဖတ္ရႈရမည္ျဖစ္သည္။

• ေရေျမေဒသ ရာသီဥတုႏွင့္ ကိုက္ညီေသာမ်ိဳးကိုေရြးခ်ယ္ျခင္း။
• မ်ိဳးေစ့ေကာင္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း။
• အေစ့အဆန္ျပည့္ၿဖိဳးၿပီး အေလးခ်ိန္စီးေသာ မ်ိဳးေစ့မ်ားရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
• အပင္ေပါက္ရာခိုင္ႏႈန္း စမ္းသပ္ျခင္း။
• မ်ိဳးေညွာက္ေဖာက္ျခင္း။

ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး။

• ေဘာင္တိုပ်ိဳးေထာင္နည္း (သို႕မဟုတ္) ျမန္မာ့သက္ႏုပ်ိဳးေထာင္နည္း။
• ေျမဧရိယာ က်ဥ္းက်ဥ္းျဖင့္ အစိုပ်ိဳးေထာင္နည္း ( IRRI ၏ နည္းပညာ)


ပထမဦးစြာ ပ်ိဳးေထာင္ရန္ ကနဦးလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားမွာ  –

ေရေျမေဒသရာသီဥတုႏွင့္ ကိုက္ညီေသာမ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ မ်ိဳးေစ့ေကာင္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း၊ အေစ့အဆန္ျပည့္ၿဖိဳးၿပီး အေလးခ်ိန္စီးေသာ မ်ိဳးေစ့မ်ားရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အပင္ေပါက္ရာခိုင္ႏႈန္း စမ္းသပ္ျခင္း၊ မ်ိဳးေညွာက္ေဖါက္ျခင္း၊ IRRI ၏ နည္းပညာကို မွီျငမ္းအသံုးျပဳ၍ ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း စသည္တို ့ျဖစ္ၾကသည္။

အထက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတြင္ အက်ိဳးအေၾကာင္းဆက္စပ္မႈ ရလဒ္အနွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ စပါးအထြက္ႏႈန္း ျမင့္မားေရးသည္ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာပ်ိဳး(တို၊ တုတ္၊ သန္မာေသာပ်ိဳး) အေပၚ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႕ မူတည္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ က်န္းမာသန္ စြမ္းေသာပ်ိဳး (ပ်ိဳးဝါးျခမ္း/ပ်ိဳးလက္မ/ပ်ိဳးလက္ဝါး) မ်ားရရိွေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းသည္ ပဓာနက်ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။


ဒုတိယအေနျဖင့္ ေရေျမေဒသ၊ ရာသီဥတုႏွင့္ကိုက္ညီေသာ မ်ိဳးကိုေရြးခ်ယ္ျခင္း –

NOTE – ေအာက္ေဖၚျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသန (ေရဆင္း) ၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖစ္သည္။

မိုးေကာင္းေသာက္ေဒသမ်ားတြင္ – ေက်ာ္ေဇယ်၊ မေနာသုခ၊ ေရြွဝါထြန္း၊ ေရြသွြယ္ထြန္း၊ ဆင္းသိဂႋ၊ ဆင္းသီရိ၊ ေမွာ္ဘီ-၂၊ ဆင္းဧကရီ-၃၊ ဆင္းသြယ္လတ္ အစရွိသည့္ စပါးမ်ိဳးမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးသင့္သည္။

မိုးေကာင္းေသာက္ျဖစ္ၿပီး ေရ ၁.၅ ေပခန္႕နက္ေသာေဒသမ်ားတြင္ – ငက်ြဲ၊ ေပၚဆန္းေမြွး၊ အင္းမရဲေဘာ္၊ ေရြမွန္း-၁၊ ေရြတဆုပ္ အစရွိသည့္ စပါးမ်ိဳးမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးသင့္သည္။

မိုးေကာင္းေသာက္ေရနက္ကြင္းေဒသမ်ားတြင္ –  ေရနက္-၁၊ေရနက္-၅ ႏွင့္ေဒသမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ေသာ တစ္ေတာင္ပို၊ ဆစ္ပြား စပါးမ်ိဳးမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးသင့္သည္။

ဆားငံေရဝင္ ေဒသမ်ားတြင္ –  ဆားငံခံ-၃၊ ဆားငံခံ-၄ ႏွင့္ ေဒသတြင္းရိွ ဆားငံခံ စပါးမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးသင့္သည္။

မိုးပါးေရရွား ေဒသမ်ားတြင္ – ယာ-၂၊ယာ-၄၊ယာ-၅၊ယာ-၈၊ယာ-၂ထြန္း စပါးမ်ိဳးမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးသင့္သည္။

ဆည္ေရေသာက္ေဒသႏွင့္သြင္းေရရရိွေသာေဒသမ်ားတြင္ –  မေနာသုခ၊ ေက်ာ္ေဇယ်၊ မေနာ္ဟရီ၊ ဆင္းသိဂႋ၊ ေမွာ္ဘီ-၂၊ ေမွာ္ဘီ-၁၊ ဆင္းဧကရီ-၂၊ ဆင္းသီရိ၊ သီးထပ္ရင္၊ ရတနာေအာင္၊ ဆင္းေရြွဝါ၊ ဆင္းသြယ္လတ္၊ ေရြသွြယ္ရင္၊ ေရြွျမန္မာ၊ ေရဆင္းလံုးသြယ္၊ သုခရင္ အစရွိသည့္ စပါးမ်ိဳးမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးသင့္သည္။

ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္ – လယ္စပါးအျဖစ္ သီးထပ္ရင္၊ ဆင္းေရြွဝါ၊ ေမွာ္ဘီ-၂၊ ဆင္းဧကရီ-၃၊ စိန္တေလး၊ ေရြရွင္ေအး၊ ေရဆင္းလံုးသြယ္၊ သုခရင္ ႏွင့္ ယာစပါးအျဖစ္ ေဒသစပါးမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးသင့္သည္။

ေႏြစပါးမ်ား အျဖစ္ – ေရြသွြယ္ရင္၊ သီးထပ္ရင္၊ ရတနာေအာင္ ေရြွျမန္မာ၊ ေရဆင္းလံုးသြယ္၊ သုခရင္ အစရွိသည့္ စပါးမ်ိဳးမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးသင့္သည္။

ထိုကဲ့သို ့ေနရာေဒသအလိုက္ သင့္ေတာ္ေသာ စပါးမ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၏ ရလဒ္မ်ားအေနျဖင့္ – စပါးပင္သန္စြမ္းႀကီးထြားျခင္း၊ အထြက္ႏႈန္းေကာင္းၿပီးတည္ၿငိမ္ျခင္း၊ မ်ိဳးေစ့အရည္အေသြးေကာင္းျခင္း၊ (စားသံုးမႈအဆင့္အတန္းေကာင္းျခင္း၊ ဆန္ထြက္ေကာင္းျခင္း၊ ေစ်းကြက္ရိွျခင္း) ပိုးမြွား/ေရာဂါ/ရာသီဥတုဒဏ္မ်ားကို ခံႏိုင္ရည္ရိွျခင္း၊ ပင္ပြားစြမ္းရည္ေကာင္းၿပီး ေပါင္းျမက္ကိုဖိစီး လႊမ္းမိုးႏိုင္ျခင္း၊ အပင္ယိုင္လဲမႈမရိွျခင္း စသည့္ရလဒ္ေကာင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။


တတိယအေနျဖင့္ မ်ိဳးေစ့ေကာင္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းတြင္ –

ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသန (ေရဆင္း)ထံမွ မ်ိဳးသန္႕အဆင့္-၁ (သို႕မဟုတ္) မ်ိဳးသန္႕အဆင့္-၂ ကို ဝယ္ယူပါ။

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ လယ္သမားမ်ားထံမွ မ်ိဳးဖလွယ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ပါ။

ဆက္လက္ေရးသားပါဦးမည္။


This article originally appeared in English-version at: IRRI Myanmar
Photo Reference: IRRI

Advertisements