ေရေျမသဘာ၀ႏွင့္ ေနရာေဒသကိုယ္စားျပဳ အပင္အာဟာရဓာတ္မ်ား စီမံခန္႕ခြဲမွဳ နည္းပညာ (Site Specific Nutrient Management – SSNM) သည္ စပါးသီးႏွံအတြက္ အဓိကလိုအပ္သည့္ အာဟာရဓာတ္မ်ားကို အသင့္ေတာ္ဆံုးေသာ ပမာဏျဖင့္ ျဖည့္စြက္ထည့္သြင္းေပးႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။

အေျခခံသေဘာတရား

စပါးသီးႏွံအတြက္ ေရေျမသဘာ၀ႏွင့္ေနရာေဒသ ကိုယ္စားျပဳ အပင္အာဟာရဓာတ္မ်ား (Plant Nutrients) စီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေျခခံသေဘာတရားတစ္ရပ္ကို ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္းက ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ယင္းအေျခခံသေဘာတရားကို အဆင့္ဆင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ အာရွတိုက္အတြင္း ႏိုင္ငံေပါင္း (၆) ႏိုင္ငံရွိ ဆည္ေရေသာက္ေဒသ (၈) ေနရာတြင္ စမ္းသပ္ကြက္ေပါင္း (၂၀၀) ကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွစတင္၍ေဖာ္ထုတ္လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ပါသည္။

ဤနည္းပညာ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စိုက္ကြက္အေျခခံ၍ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္၊ မီးစံုး ႏွင့္ ပိုတက္စီယမ္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ မ်ားကို စပါးပင္ကလိုအပ္ခ်ိန္တြင္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးနည္းလမ္းျဖင့္ ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ သီးႏွံပင္၏ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ (Nitrogen) ၊ မီးစံုးဓာတ္ (Phosphorus) ႏွင့္ ပိုတက္စီယမ္ (Potassium) လိုအပ္ခ်က္ ပမာဏကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္အထြက္ႏႈန္း (ပန္းတိုင္အထြက္ႏွဳန္း) ရရွိရန္ သီးႏွံပင္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ျပည့္မီေအာင္အလံုအေလာက္ ထည့္သြင္းေပးရမည့္ အာဟာရဓာတ္ပမာဏႏွင့္ အျခားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား (ေျမဆီလြွာ၊ ဇီ၀ေျမၾသဇာမ်ား၊ သစ္ေဆြးဓာတ္မ်ားႏွင့္သြင္းေရ) မွ သဘာ၀အေလ်ာက္ ျဖည့္တင္းေပးသည့္ အာဟာရဓာတ္ပမာဏ(၂)ရပ္၏ ျခားနားခ်က္အေပၚမူတည္၍ ဆံုးျဖတ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိအသံုးျပဳေသာ နည္းပညာ

ေရသြင္းစပါး သုေတသနလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း (Irrigated Rice Research Consortium – IRRC) သည္ အာရွတိုက္ရွိ (၈) ႏိုင္ငံမွ ယင္းတို႔၏ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနႏွင့္ တိုးခ်ဲ႔ပညာေပးေရးအဖြဲ႔မ်ား (National Agriculture Research and Extension Systems – NARES) ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေရေျမသဘာ၀ႏွင့္ ေနရာေဒသကိုယ္စားျပဳ အပင္အဟာရဓာတ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းပညာသေဘာတရားကို ၿခံဳငံု၍ ပိုမိုရွင္းလင္း လြယ္ကူေစမည့္ နည္းပညာရပ္တစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းနည္းပညာမွာ စပါးပင္၏ အာဟာရဓာတ္ လိုအပ္ခ်ိန္ကို အေျခခံ၍ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္၊ ေဖာ့စဖိတ္ႏွင့္ ပိုတက္စီယမ္ ဓာတ္ေျမၾသဇာတို႔ကို စီမံခန္႔ခြဲေသာ နည္းလမ္း (Plant-need-based management of N,P and K) ျဖစ္သည္။

ဤနည္းပညာျဖင့္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

စိုက္ကြက္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးရာသီ၏ အေျခအေနအရ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္၊ ေဖာ့စဖိတ္ႏွင့္ ပိုတက္စီယမ္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား ထည့္သြင္းေရးအတြက္ ထိေရာက္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည္။

မူလရိွရင္းစဲြျဖစ္ေသာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရွိသည့္ အာဟာရဓာတ္မ်ား Existing (indigenous) nutrients coming from the soil, organic amendment, crop residues, manure and irrigation water (ေျမဆီလြွာ၊ ဇီ၀ေျမၾသဇာ၊ သစ္ေဆြးဓာတ္၊ တိရိစၦာန္အညစ္အေၾကးႏွင့္သြင္းေရ) ကို အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

စပါးရြက္အေရာင္တိုင္းကဒ္ (Leaf color chart – LCC) ကို အသံုးျပဳ၍ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ ဓာတ္ေျမၾသဇာကို အပင္က လိုအပ္ခ်ိန္တြင္ လိုအပ္သည့္ပမာဏအတိုင္း ထည့္သြင္းေပးႏိုင္သည္။

အာဟာရဓာတ္ခ်န္လွပ္ကြက္ (Nutrient omission plots) နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ေဖာ့စဖိတ္ႏွင့္ ပိုတက္စီယမ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အဆံုးအျဖတ္ျပဳႏိုင္သည္။

ေဒသဆိုင္ရာေထာက္ခံခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အနည္းလိုအာဟာရဓာတ္ (Micro-nutrients) မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။


ဆက္လက္ေရးသားပါဦးမည္။

This article originally appeared in English-version at: IRRI Myanmar
Photo Reference: IRRI

Advertisements