ယခင္ေရးသားခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါး “ျမန္မာႏိုင္ငံစပါးသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေနရာေဒသကိုယ္စားျပဳ အပင္အာဟာရဓာတ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းနည္းပညာ” ၿပီးေနာက္တြင္ ဆက္လက္၍ ေလ့လာဖတ္ရႈ ့ရမည့္ အေၾကာင္းမွာ စပါးသီးႏွံအာဟာရဓာတ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းနည္းပညာ ျဖစ္ၿပီး ၄င္းအား အဆင့္ (၃) ဆင့္ျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ခြဲျခမ္းေလ့လာနိုင္သည္။

အဆင့္ (၁) ရ႐ွိႏိုင္ေသာ ပန္းတိုင္အထြက္ႏႈန္း လ်ာထားသတ္မွတ္ျခင္း

စပါးအထြက္သည္ ေနရာေဒသႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္မ်ား (ရာသီဥတု၊ အသံုးျပဳသည့္မ်ိဳးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား) အေပၚမူတည္ပါသည္။ ေနရာေဒသတစ္ခုႏွင့္ ရာသီဥတုကာလ တစ္ရပ္အတြက္ ပန္းတိုင္အထြက္ႏႈန္းကို ခန္႔မွန္းရာတြင္ လယ္သမား၏ စပါးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ႏိုက္ႀတိဳဂ်င္၊ ေဖာ့စဖိတ္ႏွင့္ ပိုတက္ဆီယမ္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ျပႆ      နာရပ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း မူတည္၍ ရ႐ွိႏိုင္ဘြယ္ရာ႐ွိေသာအထြက္ကို ခန္႔မွန္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

စပါးပင္က စုပ္ယူစားသံုးေသာ အာဟာရဓာတ္ပမာဏသည္ စပါးအထြက္ႏွင့္တိုက္႐ိုက္ ဆက္စပ္မႈ႐ွိပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ပန္းတိုင္အထြက္ႏႈန္းသည္ စပါးပင္က စုပ္ယူစားသံုးရမည့္ အာဟာရဓာတ္ စုစုေပါင္းပမာဏကို ၫြႏွ္းဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆင့္ (၂) ရွိရင္းစြဲအာဟာရဓာတ္မ်ားကို အက်ိဳးရွိစြာအသံုးျပဳျခင္း

ေရေျမသဘာ၀ႏွင့္ ေနရာေဒသကိုယ္စားျပဳ အပင္အာဟာရဓာတ္မ်ား စီမံခန္႕ခြဲမွဳနည္းပညာသည္ ေျမဆီလြွာ၊ ဇီ၀ေျမၾသဇာ၊ သစ္ေဆြးဓာတ္၊ တိရိစၦာန္အညစ္အေၾကးႏွင့္သြင္းေရမ်ားမွ သဘာ၀အေလ်ာက္ရရွိေသာ ရွိရင္းစြဲ အာဟာရဓာတ္မ်ားကို အက်ိဳးရွိစြာအသံုးျပဳႏိုင္ေရးကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

သဘာ၀ေျမၾသဇာႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို လံုး၀ထည့္သြင္းျခင္းမျပဳသည့္ စပါးစိုက္ကြက္မ်ားမွ ရရွိေသာ စပါးအထြက္ကို အေျခခံ၍ သဘာ၀အေလ်ာက္ ရရွိေသာ ရွိရင္းစြဲ အာဟာရဓာတ္မ်ား၏ ပမာဏကို ခန္႕မွန္းႏိုင္ပါသည္။

အဆင့္ (၃) စပါးပင္၏ စုစုေပါင္း အာဟာရ လိုအပ္ခ်က္ပမာဏႏွင့္ ရွိရင္းစြဲအာဟာရမ်ား၏ ျဖည့္တင္းေပးႏိုင္ေသာ ပမာဏကို မူတည္၍ ဓာတ္ေျမၾသဇာကို ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ထည့္သြင္းေပးျခင္း

ေျမအတြင္း၌ သဘာ၀အေလ်ာက္ရွိရင္းစြဲျဖစ္ေသာ အာဟာရဓာတ္ပမာဏသည္ ပန္းတိုင္အထြက္ႏႈန္း ရရွိေရးအတြက္ လံုေလာက္မႈမရွိပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္၊ ေဖာ့စဖိတ္ႏွင့္ ပိုတက္စီယမ္စေသာ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ ထည့္သြင္းေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဓာတ္ေျမၾသဇာ လိုအပ္ခ်က္ပမာဏကို ခန္႕မွန္းရာတြင္ ပန္းတိုင္အထြက္ႏွဳန္း ျပည့္မီၤေရးအတြက္ စပါးပင္က စုစုေပါင္းလိုအပ္ခ်က္ပမာဏႏွင့္ သဘာ၀အေလ်ာက္ ျဖည့္တင္းေပးႏိုင္ေသာ ရွိရင္းစြဲပမာဏ (၂)ရပ္၏ ျခားနားခ်က္ရလဒ္အေပၚအေျခခံ၍ ဆံုးျဖတ္ပါသည္။

ျဖည့္စြက္ထည့္သြင္းေပးရန္လိုအပ္ေသာ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ဓာတ္ေျမၾသဇာကို စပါးပင္က လိုအပ္ခ်ိန္တြင္ ေက်ြးႏိုင္ရန္ အပင္သက္တမ္းကာလတစ္ေလ်ွာက္အတြင္း အၾကိမ္ၾကိမ္ ခြဲေ၀ထည့္သြင္းပါသည္။ ေဖာ့စဖိတ္ႏွင့္ ပိုတက္စီယမ္ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကိုလည္း လိုအပ္ခ်က္ ပမာဏကို ျပည့္မီေအာင္ ျဖည့္စြက္ထည့္သြင္းရပါမည္။


စပါးပင္က အာဟာရဓာတ္မ်ားကို အစြမ္းကုန္စုပ္ယူစားသံုးႏိုင္ေရးႏွင့္ အထြက္ႏႈန္းျမင့္မားေစေရးအတြက္ ေရေျမသဘာ၀ႏွင့္ ေနရာေဒသကိုယ္စားျပဳ အပင္အာဟာရဓာတ္မ်ား စီမံခန္႕ခြဲျခင္းနည္းပညာ ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အသံုးျပဳပါသည္။

(၁)
ထပ္မံျဖည့္စြက္ထည့္သြင္းရမည့္ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ပမာဏသည္ အနည္းငယ္မ်ွသာ လိုအပ္မည္ဆိုပါက မ်ိဳးေစ့တိုက္႐ိုက္ခ်စနစ္ (Direct Seeding) အတြက္ မ်ိဳးေစ့ခ်အၿပီး(၁၄) ရက္ႏွင့္ ပ်ိဳးေထာင္ေကာက္စိုက္စနစ္ (Transplanting) အတြက္ ေကာက္စိုက္အၿပီး (၂၁) ရက္ အတြင္းပမာဏ အသင့္အတင့္ထည့္သြင္းရန္။

(၂)
မ်ိဳးေစ့တိုက္႐ိုက္ခ်အၿပီး (၁၄)ရက္ႏွင့္ ေကာက္စိုက္အၿပီး (၂၁) ရက္ေနာက္ပိုင္း ထပ္မံျဖည့္စြက္ ထည့္သြင္းရမည့္ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ကို အပင္ကလိုအပ္ခ်ိန္တြင္ ေက်ြးႏိုင္ရန္စပါးရြက္အေရာင္ကို ၾကည့္ရႈရပါမည္။ စပါးအရြက္အေရာင္တိုင္းကဒ္ (Leaf Color Chart – LCC) သည္ စပါးရြက္တြင္ပါဝင္သည့္ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ကို ခန္႕မွန္းရန္ႏွင့္ စပါးပင္က
အာဟာရလိုအပ္ခ်ိန္ကို သိရွိရန္ အသံုးျပဳေသာ ကဒ္ျပားျဖစ္ပါသည္။

(၃)
ေဖာ့စဖိတ္ကို ေနာက္ဆံုးသမန္းျပင္ခ်ိန္ (မ်ိဳးေစ့တိုက္႐ိုက္မခ်မီ/ေကာက္မစိုက္မီ)တြင္ ထည့္သြင္းရန္။

(၄)
ပိုတက္စီယမ္ကို (၂) ၾကိမ္ခြဲေ၀ထည့္သြင္းရပါမည္။ ပထမအၾကိမ္ထည့္သြင္းရာတြင္ စုစုေပါင္းပမာဏ၏ ထက္ဝက္ကို ေနာက္ဆံုးတမန္းျပင္ခ်ိန္တြင္ ထည့္သြင္းၿပီး လက္က်န္တစ္ဝက္ကို အႏွံေလာင္းျဖစ္တည္စအခ်ိန္ (Panicle Initiation Stage) တြင္ ဒုတိယအၾကိမ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းရပါမည္။ အကယ္၍ ထပ္မံျဖည့္စြက္ ထည့္သြင္းရမည့္ပမာဏသည္ အနည္းအက်ဥ္းျဖစ္ပါက ေနာက္ဆံုးတမန္းျပင္ခ်ိန္တြင္ တစ္ၾကိမ္တည္းအၿပီး ထည့္သြင္းရမည္။


ဆက္လက္ေရးသားပါဦးမည္။

This article originally appeared in English-version at: IRRI Myanmar
Photo Reference: IRRI

Advertisements