ေဖာ့စဖိတ္ႏွင့္ပိုတက္စီယမ္ဓာတ္ေျမၾသဇာ စီမံခန္႕ခြဲမႈဆိုင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား

ေဖာ့စဖိတ္ႏွင့္ ပိုတက္စီယမ္ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားသည္ အပင္ႀကီးထြားေရးအတြက္ မ႐ွိမျဖစ္ေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ားျဖစ္သည္။ ေဖာ့စဖိတ္သည္ အပင္ငယ္ႀကီးထြားစဥ္ကာလအတြင္း အထူးလိုအပ္သည္။ ယင္းဓာတ္ေျမၾသဇာသည္ အျမစ္ပိုင္းႀကီးထြားဖြံ႔႕ၿဖိဳးေရး၊ ပင္ပြားပြားစည္းေရးႏွင့္ ေစာစြာပန္းပြင့္ေရးတို႕ကိုအားေပးသည္။

ပိုတက္စီယမ္ဓာတ္ေျမၾသဇာသည္ အပင္၏ ကလာပ္စည္းနံရံမ်ား (Cell walls) သန္မာေတာင့္တင္းေရး၊ အစာခ်က္လုပ္ေရးႏွင့္ အပင္ႀကီးထြားေရးကို အားေပးသည္။ ယင္းဓာတ္သည္ ပင္ပြားပြားစည္းေရးအတြက္ သိသာသည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ႐ွိေသာ္လည္း တစ္ႏွံပါ အေစ့အေရအတြက္ (Spikelets per panicle) ကို မ်ားေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႕ အျပင္ေအာင္ေစ့ရာခိုင္ႏႈန္း (Percentage of filled grain) ကိုလည္းျမင့္မားေစႏိုင္ပါသည္။

စပါးပင္သည္ ယင္းတို႕၏ လိုအပ္ေသာ ေဖာ့စဖိတ္ႏွင့္ ပိုတက္စီယမ္ ဓာတ္မ်ားကို ေျမဆီလြွာ သစ္ေဆြးဓာတ္၊ ဇီ၀ေျမၾသဇာႏွင့္သြင္းေရတို႕မွ သဘာ၀အေလ်ာက္ ရရွိၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္ အဆိုပါ ရွိရင္းစြဲ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရွိေသာ ေဖာ့စဖိတ္ႏွင့္ ပိုတက္ဓာတ္တို႕သည္ စပါးအထြက္ႏႈန္းျမင့္မားေရးတို႕အတြက္ လံုေလာက္မွဳမရွိပါ။

စပါးအထြက္ႏႈန္း ျမင့္မားလာ ေစေရးႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ပိုမိုရရွိေစေရးတို႕အတြက္ ေဖာ့စဖိတ္ႏွင့္ ပိုတက္စီယမ္ ဓာတ္ေျမ ၾသဇာမ်ားကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ထည့္သြင္းေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

NPK-management-table-3.JPG

ေဖာ့စဖိတ္ႏွင့္ ပိုတက္စီယမ္ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား အသံုးျပဳမွဳဆိုင္ရာ လမ္းၫြႏွ္ခ်က္

အထက္ပါ ဇယား(၂) တြင္ ေျမအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ရရွိႏိုင္မည့္ ေမ်ွာ္မွန္းအထြက္ႏႈန္းအလိုက္ ေဖာ့စဖိတ္ႏွင့္ ပိုတက္စီယမ္ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား ထည့္သြင္းျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းၫြွန္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤလမ္းၫြွန္ခ်က္မ်ားသည္ အပင္အာဟာရဓာတ္မ်ားကို ခ်ိဳ႕တဲ့စြာ အသံုးျပဳ ေနရေသာ စပါးစိုက္ပ်ိဳးရာေဒသမ်ားႏွင့္ ေျမအတန္းအစား အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အက်ိဳးအျမတ္ပိုမိုရရွိေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ စပါးပိုမိုထုတ္လုပ္ ထြက္ရွိႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သဲေျမတြင္ တင္း၁၀၀/ဧကႏွင့္ သမေျမတြင္ တင္း၁၂၀/ဧက ရရိွရန္သံုးစြဲရမည့္ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ဓာတ္ေျမၾသဇာ ပမာဏသည္ လံုေလာက္မႈမရိွေသာေၾကာင့္ ေဖာ့စဖိတ္ႏွင့္ ပိုတက္ထည့္သြင္းသံုးစဲြရမည့္ ေထာက္ခံခ်က္ႏႈန္းထားမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္းမျပဳႏိုင္ေသးပါ။

၅၆ ေပါင္/ဧက = ဓာတ္ေျမၾသဇာအိတ္ဝက္
၅၆ ေပါင္/ဧက = ၂၆ေပါင္ P2O5/ဧက (သို႕) ၃၄ေပါင္ K2O/ဧက
၂၈ ေပါင္/ဧက = ၁၃ေပါင္ P2O5/ဧက (သို႕) ၁၇ေပါင္ K2O/ဧက

ေဖာ့စဖိတ္ႏွင့္ပိုတက္စီယမ္ဓာတ္မ်ား ထည့္သြင္းေရးအတြက္ ေျမအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ႐ုပ္ဂုဏ္သတိၱမ်ား

NPK-management-table-4.JPG


ဆက္လက္ေရးသားပါဦးမည္။

This article originally appeared in English-version at: IRRI Myanmar
Photo Reference: IRRI

Advertisements